Оригинал (Original)
Автори: Петров, М. М., Цветков,В.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ХЕЛИКОПТЕРА
Ключови думи: хеликоптер, излетна маса,ъгъл на атака

Абстракт: В работата се изследват потребните и разполагаеми мощности, разполагаемия запас от мощност при работа на хеликоптера на големи надморски височини на различни етапи от полета в зависимост от параметрите на атмосферата.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 65-67, 2010, България, Созопол
  Autors: PETROV, M. M., TSVETKOV,V.
  Title: ANALYSIS OF INFLUENCE OF ATMOSPHERE PARAMETERS ON HELICOPTER POWER PERFOMANCE AND FUEL CONSUMPTION
  Keywords: helicopter take-off mass, angle of attack

  Abstract: The work examined consumer and available capacity, the available supply of power when operating the helicopter in high altitudes of the various stages of flight, depending on the parameters of the atmosphere.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 65-67, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум