Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Б. А., Филева,П.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА
Ключови думи: транспортни схеми, енергийна ефективност, „милк-рън”, крос-док

Абстракт: В доклада се разглеждат възможности за повишаване на енергийната ефективност на транспортна фирма при превоз на автомобилни части чрез редуциране броя на използваните транспортни средства при запазване обема на превозения товар.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 327-329, 2011, България, Созопол
  Autors: DAMYANOV, B. A., FILEVA,P.
  Title: RESEARCH ON ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS OPPORTUNITIES OF A TRANSPORT COMPANY
  Keywords: transport schemes, energy efficiency, "Milk-Run" cross-dock

  Abstract: The report examines opportunities for improving energy efficiency in transport company for the transport of spare automotive parts by reducing the number of vehicles used and retention of volume of cargo.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 327-329, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум