Оригинал (Original)
Автори: Коробко, И. Е., Маринова,П.
Заглавие: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА СЕНЗОРНИ ДАННИ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ВС
Ключови думи: думи:краткосрочен конфликт вероятност за конфликт, многокритериална оптимизация, прогноза

Абстракт: Разглеждат се основните компоненти на сензорните данни, които се обработват с цел проследяване на движение на ВС, като се анализира ефекта от промяната на всеки компонент върху качествата на информационния сигнал и неговата достоверност в различните етапи на обработката ( първична и вторична). Отчитат се гранични стойности на основни фактори (електромагнитни смущения, пориви на вятър, специфични метеорологични явления).Прегледът се прави с цел да се отбележат затрудненията при моделиране на съставните елементи на сензорните данни.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 57-60, 2010, България, Созопол
  Autors: KOROBKO, I. E., MARINOVA,P.
  Title: MAIN PROBLEMS OF SENSOR DATA MODELLING OF AIRCRAFT MOTION
  Keywords: words, short conflict probability of conflict, multiobjective optimization, prediction

  Abstract: Main components of sensor data of aircraft motion are examined, analyzing the effect of the changes of all of them over the quality of the information signal during the stages of signal processing. The main factors are taken into consideration (electromagnetic perturbations, wind gust, particular meteorological phenomena). The review is made in order to be marked the difficulties of the modeling of every particular element of the sensor data.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 57-60, 2010, Bulgaria, Sozpol

   Вид: публикация в национален форум