Оригинал (Original)
Автори: Бойчев, Б. В., Методиев,К.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА МАСОВИ ИНЕРЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОРДОВА АПАРАТУРА И СЕНЗОРИ ЗА ЗА СПЪТНИЦИ ОТ ПРОЕКТА „РЕЗОНАНС”
Ключови думи: масов инерционен момент, тензор на инерцията

Абстракт: В доклада е представена методика за моделиране и изчисление на масови инерционни характеристика на научна измервателна апаратура и сензори за измерване на електрични полета в широк честотин диапазон от борда на високоапогейни спътници.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 26-29, 2010, България, Созопол
  Autors: BOYCHEV, B. V., METODIEV,K.
  Title: MODELING OF MASS INERTIAL CHARACTERISTICS OF ON-BOARD INSTRUMENTS AND SENSORS APPLIED TO THE PROJECT “RESONANCE” SATELLITES
  Keywords: mass inertia moment, tensor of inertia

  Abstract: In the paper hereby a method for modeling and computing mass properties of scientific measurement apparatuses and sensors, onboard high apogee satellites, is presented intended for measuring electrical fields within wide frequency band.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 26-29, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум