Оригинал (Original)
Автори: Чернева,Г., Димкина,Е.
Заглавие: СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
Ключови думи: електромагнитна съвместимост, електромагнитно поле, контактна мрежа

Абстракт: Значимостта на проблема за електромагнитна съвместимост в железопътния транспорт произлиза от съвместната работа на мощното тягово оборудване и системите за сигнализация, телекомуникации и контрол. Железопътните системи работят в сложни и тежки условия, в които многобройните смущения играят роля в много широк честотен диапазон. Поради тази тенденция, електромагнитната съвместимост и влиянието на електромагнитни полета върху човешкия фактор в рамките на железопътна среда, са се превърнали в потенциално критични въпроси. В настоящата работа се разглеждат специфичните аспекти на електромагнитна съвместимост в железопътния транспорт и факторите, които я определят.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 324-326, 2011, България, Созопол
  Autors: CHERNEVA,G., DIMKINA,E.
  Title: SPECIFIC ASPECTS FOR THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF THE RAILWAY TRANSPORT
  Keywords: electromagnetic compatibility, electromagnetic field, catenary

  Abstract: The significance of the problem of electromagnetic compatibility (EMC) in railway transport comes from the collaboration of powerful traction equipment and signaling systems, telecommunications and control. Railway systems operate in complex and difficult conditions in which many interferences play a role in a wide frequency range. Because of this trend, electromagnetic compatibility and the impact of electromagnetic fields on human factor in the railway environment have become a potentially critical issues. This work discusses specific aspects of EMC in railway transport and the factors that determine it.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 324-326, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум