Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Кръстев,М.
Заглавие: ОЦЕНКА НА ПРИГОДНОСТТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПАРК
Ключови думи: избор на решение, локомотиви, модернизация

Абстракт: С настоящата статия се популяризира един по-различен, от използваните досега, подход за избор на локомотиви за модернизация. Той се основава на използването на няколко оптимизационни методи и разработена за целта софтуерна система. По този начин се преодоляват трудностите, които изпитва човек, когато се сблъсква с наглед равнозначни алтернативи и дава възможност от голямото количество информация да се извлекат необходимите сведения. Подхода е демонстриран с резултатите получени при решаване на примерна оптимизационна задача за избор на решение с входни данни от практиката.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 310-313, 2011, България, Созопол
  Autors: KRASTEV, O. M., VELKOV, K. H., KRASTEV,M.
  Title: ASSESSMENT OF SUITABILITY FOR THE MODERNIZATION OF LOCOMOTIVE FLEET
  Keywords: solution of choice, locomotives, modernization

  Abstract: This paper promotes a more different than those used previously, approach for the selection of locomotives for modernization. It is based on the use of several optimization methods developed for target software system. In order to overcome the difficulties that one feels when confronted with seemingly equivalent alternatives and allows from large amounts of information to extract the necessary information. Approach is demonstrated with results obtained by solving the optimization task for selection of decision with input data from practice.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 310-313, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум