Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Гетов,Г.
Заглавие: ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Ключови думи: биогориво, биоетанол, Европейски съюз, перспективи

Абстракт: Направен кратък анализ на производството на биоетанол в 27-те страни членки на ЕС. Посочени са основните затруднения, с които то е свързано и са набелязани възможности за тяхното преодоляване.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 15-18, 2010, България, Созопол
  Autors: STOYANOV, D. S., DAMYANOV, B. A., KRASTEV, O. M., GETOV,G.
  Title: PRODUCTION OF BIOETHANOL IN THE EU –POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES
  Keywords: biofuel, ethanol, European Union Perspectives

  Abstract: A brief analysis of bioethanol in the 27 EU member states. indicated main difficulties with which it relates and identifies opportunities to overcome them

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 15-18, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум