Оригинал (Original)
Автори: Дичев, Д. Н., Мартинов, С. В.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБЩАТА ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФИЧЕН МЕТОД
Ключови думи: транспорт, оптимизация, метод, линейно програмиране

Абстракт: Разглеждаме използването на специализиран софтуер за решаване на общата задача на линейното програмиране при задачи с ограничени размери чрез графичен метод при два инградиента. Дава възможност да се очертае изпъкналото множество и може да се изчисли екстремумът на целевата функция.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 333-334, 2011, България, Созопол
  Autors: DITCHEV, D. N., MARTINOV, S. V.
  Title: APPLICATION PROGRAMS USED TO SOLVE THE GENERAL PROBLEM OF LINEAR PROGRAMMING BY GRAPHICAL METHOD
  Keywords: transport, optimization, method, linear programmin

  Abstract: We are considering the use of specialized software to solve the general problem of linear programming tasks in limited sizes through a graphical method for two ingredients. This allows to outline the convex set and it can be calculated the extremum of the objective function.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 333-334, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум