Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Б. А., Филева,П.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, ОБСЛУЖВАЩА КЛИЕНТИ ОТ СФЕРАТА НА АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО
Ключови думи: милк – рън, показатели за ефективност,методика, доставчици, cross-dock, транспорт, автомобилостроене, снабдителен цикъл

Абстракт: В разработка е разгледана методика за изследване показателите за дейността на транспортна фирма, обслужваща снабдителния цикъл на предприятия от сферата на автомобилостроенето. Настоящата обобщена методика е изготвена на база на изследване проведено върху работата на Сомат АД за своя клиент Toyota Motor Manufacturing France. Методиката е разработена на база на основните показатели за ефективност чрез модификации спрямо конкретните нужди на разгледания сектор, както и някои специфични показатели. Разгледани са и възможните приложения на методиката.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 330-332, 2011, България, Созопол
  Autors: DAMYANOV, B. A., FILEVA,P.
  Title: METHODS FOR RESEARCH ON EFFECTIVENESS OF TRANSPORT COMPANY WORKING FOR THEIR CLIENTS OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
  Keywords: Milk - run, performance indicators, methods, suppliers, cross-dock, transportation, automotive, supply cycle

  Abstract: In the study is examined methodology for research of indicators of activity of transport company servicing supply cycle of enterprises in the automotive industry. This summarized methodology was developed based on research conducted on the work of Somat AD for its customer Toyota Motor Manufacturing France. The methodology was developed based on key performance indicators through modifications to the particular needs of the considered sector, as well as some specific indicators. Also are examined possible applications of the methodology.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 330-332, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум