Оригинал (Original)
Автори: Колибаров,Д.
Заглавие: АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЛА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВВС КАТО АВИОМИШЕНИ
Ключови думи: авиомишени, тактически и технически изисквания

Абстракт: Представен е алгоритъм за определяне на изискванията към малките БЛА, които ще симулират поведението на противниковата тактическа авиация. Алгоритъмът е съставен чрез използване на метода за многокритериална оценка на системата с равнозначни по значение критерии, и прилагане на теорията на вероятностите за оценка ефективността на стрелбата.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 51-53, 2010, България, Созопол
  Autors: KOLIBAROV,D.
  Title: ALGORITHM FOR DETERMINATION OF BASIC TACTICAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TARGET UAV
  Keywords: airline targets, tactical and technical requirements

  Abstract: An algorithm is presented for determining the requirements for small UAVs, which will simulate the behavior of enemy tactical aircraft. Algorithm is done using the method for multiobjective evaluation system equivalent in meaning criteria and the application of probability theory to evaluate the effectiveness of the shooting.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 51-53, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум