Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велков,С.
Заглавие: СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА МА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 87
Ключови думи: локомотиви, спирачна система, кран-машинист, преводач на налягане

Абстракт: Настоящият доклад е посветен на особеностите на спирачната система на локомотивите серия 87, експлоатирани от няколко години у нас. Направени обобщения за най-често срещаните неизправности, причините за появата им и начините за отстраняване. Извършен е паралел между този тип локомотиви и експлоатираните до момента у нас, по отношение на спирачната им система.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 294-297, 2011, България, Созопол
  Autors: VELKOV, K. H., KRASTEV, O. M., VELKOV,S.
  Title: SPECIFIC FEATURES OF THE BRAKING SYSTEM OF 87 SERIES LOCOMOTIVES
  Keywords: locomotives, brakes, crane driver, a translator of pressure

  Abstract: This report is devoted to the peculiarities of the braking system of locomotives series 87, operated for several years in our country. Generalizations are made about the most common faults, the reasons for their appearance and how to troubleshoot them. Also was made a parallel between this type of locomotives and what was operated until now in our country in respect of their braking system.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 294-297, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум