Оригинал (Original)
Автори: Стоилова, С. Д., Сиди,Б.
Заглавие: ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ В СРЕДА MS EXCEL
Ключови думи: разписанията на влаковете, гарите, товарен влак, пътнически влак, MS Excel

Абстракт: В статията е представен един начин да се разработи график за движение на влаковете, с помощта на MS Excel. Опитният плановик може да оцени осъществимостта на предложения график и може веднага да разпознае проблеми, като например недостатъчно свободни пътища или конфликти на секции, просто като погледне на графичния график. Графични графици също могат да бъдат използвани за разработване на проектите на планове и разчети за използване на превозното средство. Методът позволява на потребителя да създаде графика, жп разписание (ЖПР) в MS Excel, да търси за конфликти между влаковете, пътуващи в една и съща или в различни посоки и да обобщава техните оперативни параметри.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 318-323, 2011, България, Созопол
  Autors: STOILOVA, S. D., SIDI,B.
  Title: ELABORATION THE GRAPHIC TRAIN SCHEDULE IN MS EXCEL
  Keywords: train schedule, stations, freight train, passenger train, ms excel

  Abstract: The article is presented a way to develop a timetable for the movement of trains using MS Excel. An experienced timetable planner can assess the feasibility of a proposed timetable and can immediately recognize problems, such as insufficient headways or conflicts on sections, simply by looking at the graphic timetable. Graphic timetables can also be used to develop draft plans and estimates for vehicle use. The method allows the user to create a graphic train schedule (GTS) in MS Excel, search for conflicts between trains, travelling in the same or in different directions and summarize their operational parameters.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 318-323, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум