Оригинал (Original)
Автори: Ташева,Е.
Заглавие: ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ВИСОКО ЯКА СТОМАНА КЪМ ОБРАЗУВАНЕТО НА СТУДЕНИ ПУКНАТИНИ С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗА ЪГЛОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ ПРОБА
Ключови думи: заваряване, студени заваръчни пукнатини, стомани, технологич

Абстракт: С помощта на нова специализирана машинна проба разработена във ВТУ „Т.Каблешков” са проведени експерименти за оценяване склонността към образуване на студени пукнатини на високояка стомана използвана при производството на вагони.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 279-282, 2011, България, Созопол
  Autors: TASHEVA,E.
  Title: EVALUATION OF RESISTANCE OF HIGH STEEL TO FOR FORMATION OF COLD CRACKS
  Keywords: welding, cold welding cracks, steel, technology and machine samples, wagon, corner welds, ferritic steel, transport, Weldox 700

  Abstract: With help of the new specialized machine probe developed in VTU "Todor Kableshkov" are held experiments to evaluate the tendency to develop cold cracks in high strength steel used in manifacturing of wagons.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 279-282, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум