Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, М. Д.
Заглавие: АЕРОЕЛАСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА БЕЗШАРНИРНА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР В РЕЖИМ НА ПРАВОЛИНЕЕН ПОЛЕТ
Ключови думи: аероеластичност, аеродинамика на хеликоптера

Абстракт: В работата е представено аероеластично моделиране на безшарнирна хеликоптерна лопата в режим на праволинеен полет. Моделирането е извършено с помоща на солвърите MATLAB и ANSYS. Аеродинамичният модел използва Blade Element Momentum Theory (BEMT). Тази теория дава добра точност по отношение на разхода на време и се използва широко при аероеластичните изчисления. Конструкцията на хеликоптерната лопата е моделирана посредством Finite Element Method (FEM). Това моделиране е ефективно и може да се използва и при шарнирни хеликоптерни винтове, ротори на ветрогенератори и самолетни крила.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 78-83, 2010, България, Созопол
  Autors: TODOROV, M. D.
  Title: AERO MODELLING OF ELASTIC WITHOUT DROP BLADE HELICOPTER MODE STRAIGHT FLIGHT
  Keywords: aero elasticity, aerodynamics of the helicopter

  Abstract: The work presented aeroelastichno modeling bezsharnirna helicopter blade in straight flight mode. Modeling is done with the help of Solvers MATLAB and ANSYS. The aerodynamic model use Blade Element Momentum Theory (BEMT). This theory gives a good accuracy in terms of expenditure of time and is widely used in aeroelastichnite calculations. The design of the helicopter blade is modeled using Finite Element Method (FEM). This model is effective and can be used in helicopter drop screw rotors of wind turbines and airplane wings.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 78-83, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум