Оригинал (Original)
Автори: Петров, М. М., Цветков,В.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ПОРИВИ НА ВЯТЪРА ВЪРХУ НОРМАЛНОТО ПРЕТОВАРВАНЕ И ЪГЪЛА НА АТАКА НА ЛОПАТИТЕ В РЕЖИМ НА ВИСЕНЕ НА ХЕЛИКОПТЕРА ИЗВЪН ВЛИЯНИЕТО НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ
Ключови думи:

Абстракт: Настоящият доклад предлага изследване влиянието на моментен вертикален порив на вятъра, върху нормалното претоварване ny и ъгъла на атака на лопатите в режим на висене извън зоната на влияние на земната повърхност (OGE). Анализира се влиянието на вертикалните пориви върху безопасното изпълнение на спасителни работи в условията на високопланински условия и възможностите за попадане на хеликоптера в опасни режими на полета.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 68-69, 2010, България, Созопол
  Autors: PETROV, M. M., TSVETKOV,V.
  Title: ANALYSIS OF INFLUENCE OF VERTICAL WIND GUSTS ON NORMAL OVERLOADING AND BLADE ANGLE OF ATTACK IN HOVERING (OGE)
  Keywords: helicopter, overloading, hovering, OGE

  Abstract: This report provides study the influence of the instantaneous vertical gust on the normal load ny and angle of attack of blades in hover mode outside the zone of influence of the ground (OGE). Analyze the effects of vertical gusts on the safe performance of rescue work in conditions of high and the possibilities of falling of the helicopter in hazardous modes of flight.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 68-69, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум