Оригинал (Original)
Автори: Савова-Мраценкова, М. Г.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ЗОНАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МАГИСТРАЛНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В ПРИСТАНИЩЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Ключови думи: комбинирани товарни превози, зона за обслужване на магистрален автомобилен транспорт, експлоатационни разходи

Абстракт: Зоната за обслужване на магистралния автомобилен транспорт в пристанищен транспортен възел при комбинирани товарни превози се разглежда като динамична система върху която оказват влияние редица фактори. Критерият който се анализира в разработения модел са експлоатационните разходи, възникващи в резултат на престоя на товарните автомобили в терминала и са представени като сума от две компоненти характеризиращи съответно разходите за обработка на товарите и при престой в очакване на обработка.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 343-345, 2011, България, Созопол
  Autors: SAVOVA, M. G.
  Title: DETERMINATION OF COSTS IN THE AREA OF HIGHWAY SERVICE ROAD ON PORT NODE
  Keywords: combined freight, service area of the highway road, operating costs

  Abstract: Service Area of highway road in the transport hub port in combined freight is seen as a dynamic system on which affect many factors. Criteria being analyzed in the developed model are operational costs arising in the result of the downtime of trucks in the terminal and are presented as the sum of two components characterizing respectively the cost of cargo handling and downtime pending processing.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 343-345, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум