Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Е. Ц., Димитров, П. И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА СМЕСООБРАЗУВАНЕ
Ключови думи: бензинови двигатели, работен процес, смесообразуване

Абстракт: Експериментално е изследвано влиянието на начина и мястото на впръскване на гориво в бензинов двигател Volkswagen-1.6 върху неравномерността на работния цикъл при работа с бензиновпръскващи уредби K-Jetronic и Mono-Jetronic (Bosch).

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 105-108, 2010, България, Созопол
  Autors: DIMITROV, E. T., DIMITROV, P. I.
  Title: STUDY OF VARIABILITY OF THE WORK PROCESS ON PETROL ENGINE IN DIFFRENT WAYSin AIR-FUEL MIXTURE
  Keywords: gasoline engines, workflow, Mixture preparation

  Abstract: Experimentally investigated the influence of how and where the fuel injection petrol engine in Volkswagen-1.6 on the variability of workflow when working with systems benzinovpraskvashti K-Jetronic and MonoJetronic (Bosch).

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 105-108, 2010, Bulgaria, Sozpol

   Вид: публикация в национален форум