Оригинал (Original)
Автори: Евтимов,И., Иванов,Р.
Заглавие: ОТНОСНО ИЗБОРА НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОНОМНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: слънчева енергия, акумулаторни батерии, слънчеви панели

Абстракт: В статията се разглеждат някои въпроси, свързани с избора на акумулаторни батерии за автономни фотоволтаични системи, изхождайки от слънчевата радиация в дадения район и нуждите за осигуряване на потреблението за избран период от време.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 109-113, 2010, България, Созопол
  Autors: EVTIMOV,I., IVANOV,R.
  Title: ABOUT THE CHOICE OF ACCUMOLATORS IN PROJECTION OF THE AUTONOMOUS SOLAR ENERGY SYSTEMS
  Keywords: solar energy, batteries, solar panels, accumulators

  Abstract: The present article discusses some issues related to selection of batteries for autonomous photovoltaic systems, starting from the solar radiation in this area and needs to provide consumption for a selected period of time.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 109-113, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум