Оригинал (Original)
Автори: Кръстев,М., Кръстев, О. М., Велков, К. Х.
Заглавие: СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА РЕШЕНИЯ
Ключови думи: многокритериален анализ, избор на решение, софтуерна система

Абстракт: Представена е разработена софтуерна система, имаща за цел да се преодолеят трудностите, появяващи се, когато при наглед равнозначни алтернативи и голямо количество информация е необходимо да се вземе съответно решение. С помощта на съвременни софтуерни програмни езици и среди е разработено специализирано приложение, което реализира на практика няколко от най-популярните алгоритми за многовариантен избор и подпомага при формулирането и решаването на множество практически проблеми от областта на техниката, икономиката, бизнеса, природните науки и други.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 306-309, 2011, България, Созопол
  Autors: KRASTEV,M., KRASTEV, O. M., VELKOV, K. H.
  Title: SOFTWARE SYSTEM FOR MULTI-CRITERIA DECISIONS MAKING IN OPERATION
  Keywords: multicriteria analysis solution of choice, a software system

  Abstract: Presents the developed software system designed to overcome difficulties that arise is when, seemingly equivalent alternatives and a large amount of information is necessary to take appropriate decision. With modern software programming languages ​​and environments has been developed specialized application that realizes in practice some of the most popular algorithms for multiple choice and assist in formulating and solving many practical problems in the field of engineering, economics, business, natural science and others.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 306-309, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум