Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С., Лелчева.М.
Заглавие: ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА "Н+3" ЗА НОВИ ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ НОРТРОП ГРУМАН
Ключови думи: NASA, ново поколение, АТС, транспортен самолет, поколение “N+3”

Абстракт: В настоящият доклад се разглежда в резюме програмата на NASA “N+3” за създаване на нови дозвукови транспортни самолети. По-подробно е разгледана разработката и резултатите на Northrop Grumman Systems Corporation за ВС и АТС от ново поколение.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 88-91, 2010, България, Созопол
  Autors: SERBEZOV, V. S., LELCHEVA,M.
  Title: REVIEW OF THE ADVANCED SUBSONIC AIRCRAFT RESEARCHES IN NASA N+3 PROGRAMM. GENERAL OVERVIEW. ADVANCED STUDIES OF NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION
  Keywords: NASA, new generation, Air Transportation System, commercial aircraft, N+3

  Abstract: The current report is synthesized overview of N+3 NASA program about new subsonic commercial aircrafts. More detailed is considered Northrop Grumman Systems Corporation project about advanced aircrafts and new generation Air Transportation System.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 88-91, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум