Оригинал (Original)
Автори: Николов,В.
Заглавие: ВЕНТИЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ
Ключови думи: спирачна система, вентил за управление на спирачката, клапан, високо скоростни железопътни возила

Абстракт: В изследването е представено нововъведение за повишаване надеждността на железопътната спирачна система. Описани са устройството и принципът на действие на вентил за управление на хидравлична спирачна система на железопътните возила. Показан е опростен математически модел на работата на вентила. Представени са експериментални резултати, доказващи линейността на поведението, стабилността и работата на вентила.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 314-317, 2011, България, Созопол
  Autors: NIKOLOV,V.
  Title: VALVE CONTROL HYDRAULIC BRAKE SYSTEMS FOR RAILWAY ROLLING STOCK
  Keywords: brake valve, brake control, valve, high-speed railway vehicles

  Abstract: In the study innovation in braking system in order to increase the reliability of railway brake system is presented. The structure and operating principle of the valve control hydraulic brake system of railway vehicles are described. A simplified mathematical model of the valve operation is displayed. Experimental results demonstrating the linearity of the behavior, stability and performance of the valve are presented.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 314-317, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум