Оригинал (Original)
Автори: Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ
Ключови думи: определяне на аеродинамични коефициенти, безпилотен летателен апарат (БЛА), полетни изпитвания

Абстракт: Разработена е методика за определяне на аеродинамични коефициенти на безпилотен самолет със съчленено крило чрез полетни изпитвания. Разгледани са търсените характеристики и зависимостта им от параметрите на полета. Направен е избор на измервателно оборудване и списък с измерваните в полет величини. Предложени са различни мисии на полета, които след разделяне на типови участъци се подлагат на обработка за определяне на търсените зависимости. За оценка на достоверността на методиката реалната траектория се сравнява с получена чрез полетен симулатор, програмиран с експериментално определените коефициенти.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 47-50, 2010, България, Созопол
  Autors: ZAFIROV, D. I., PANAYOTOV, H. P.
  Title: AERODYNAMIC COEFFICIENTS DETERMINATION METHODOLOGY FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE
  Keywords: determination of aerodynamic coefficients, unmanned air vehicle (UAV), flight tests

  Abstract: A methodology for determining the aerodynamic coefficients of the drone with an articulated wing by flight tests. Demand characteristics are examined and their dependence on the flight. Made choice of measuring equipment and a list of values ​​measured in flight. Proposed missions are different fields, which after separation of standard parts are then processed to determine the dependencies search. To assess the reliability of the methodology real trajectory is compared with that obtained by flight simulator programmed with experimentally determined coefficients.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 47-50, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум