Оригинал (Original)
Автори: Иванов,Р., Иванова,Д.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА НОРМАЛНИТЕ РЕАКЦИИ ПРИ НЕУСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ДВУОСЕН АВТОМОБИЛ
Ключови думи: симулационен модел, нормални реакции, двуосен автомобил

Абстракт: Представен е симулационен компютърен модел за определяне на нормалните реакции върху колелата на двуосен автомобил при неустановено движение с променлив радиус на движение и/или скорост на движение. Приведени са резултати за някои случаи на движение, получени с модела.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 114-118, 2010, България, Созопол
  Autors: IVANOV,R., IVANOVA,D.
  Title: NORMAL FORCES MODELLING IN CASE OF NON STEADY MOTION OF TWO AXES VEHICLE
  Keywords: simulation model, normal reactions, two-axle vehicle

  Abstract: Introduced computer simulation model to determine the normal reaction on the wheels of a two-axle vehicle with an unidentified motion with variable radius of movement and / or speed. It has been the results for some cases of traffic generated by the model.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 114-118, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум