Оригинал (Original)
Автори: Андонова, М. М.
Заглавие: АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПОМОЩТА НА АДАПТИРАНО КЪМ ДОКАЗАНИ СЪБИТИЯ ДЪРВО НА ОТКАЗИТЕ
Ключови думи: авиационно събитие, анализ на дърво на отказите, разследване на авиационни произшествия

Абстракт: Анализът на дърво на отказите (Fault Tree Analysis, FTA) е дедуктивен подход за качествен и количествен анализ при проектирането и експлоатацията на авиационната техника с цел идентифициране на причинните, водещи към нежелани авиационни събития. FTA осигурява лесен и достъпен за използване визуален модел на логическата последователност от събития, водеща до определен инцидент или авиационно произшествие. Настоящата статия представя една модификация на метода FTA и разглежда възможностите за разследване на авиационни произшествия с помощта на адаптирано към доказани събития дърво на отказите.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 19-22, 2010, България, Созопол
  Autors: ANDONOVA, M. M.
  Title: AVIATION ACCIDENT ANALYSIS BY USE OF ADAPTED TO EVIDENCE EVENTS FAULT-TREE
  Keywords: Aviation event, Analysis of Fault Tree Analysis, investigation of aviation accidents

  Abstract: Analysis of Fault Tree Analysis (Fault Tree Analysis, FTA) is a deductive approach to qualitative and quantitative analysis in the design and operation of aviation equipment to identify causal leading to adverse safety. FTA provides an easy and affordable to use a visual model of the logical sequence of events leading to a specific incident or accident. This article presents a modification of the method FTA and examine possibilities for investigating aviation accidents using the proven formula to events of Fault Tree Analysis.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 19-22, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум