Autors: Saliev, D. N.
Title: Calculation algorithm for pedestrian green time
Keywords: TRAFFIC LIGHTS, PEDESTRIAN FLOWS, TRAFFIC FLOWS

Abstract: Places of crossing the roadway by pedestrians, regulated by traffic lights, provided largely safe passage. In these cases attached times of individual signals have to guarantee minimum delay of both streams. The paper presents a calculation algorithm for pedestrian green time according to the intensity of traffic flows and pedestrian flows in certain road conditions.

References

  Issue

  Trans Motauto World – International Scientific Journal, issue 1, pp. 17-18, 2017, Bulgaria, ISSN 2534-8493

  Full text of the publication

  Цитирания (Citation/s):
  1. И.Дамянов,Г.Младенов,М.Савова-Мраценкова,Г.Палагачев и В.Христов, Изследване взаимодействието между пешеходни и транспортни потоци за подобряване на организацията и безопасността на движението, Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2017, Созопол, Септември 2017 г., ISSN 1313-955X, стр. 118-121 - 2017 - в български издания
  2. Damyanov, I. S, Mladenov, G. D, 2020, Investigation of traffic load of crossroads in the road network through the use of aero mapping, 59th Annual Science Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE III Dedicated to the 75th anniversary of the University of Ruse, , volume 59, book 4.2.pp.153 – 158 - 2020 - в български издания
  3. Damyanov, I. S., Implementation of advanced software solutions and systems for transport traffic research and control, 9th International scientific conference “Techsys 2020” – Engineering, technologies and systems Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 2020July IOP Conference Series Materials Science and Engineering DOI: 10.1088/1757-899X/878/1/012044. - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
  4. Vladimir Madjarski, Iliyan Damyanov, Application of aerial photogrammetry for research and study of road junctions from the street network, International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2020, ISSN 1313-955X - 2020 - в български издания
  5. Дамянов, И. Методи и средства за изследване, анализ, оценка и контрол на пътнотранспортното движение. Издателство на Техническия университет - София, София, 2020. 154 стр., ISBN: 978-619-167-409-1 - 2020 - в български издания
  6. Дамянов И., Младенов Г., Маджарски В., ОЦЕНКА НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ДИСЦИПЛИНАТА И ОТГОВОРНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ, 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV", Русе, Октомври 2021 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 30-36. - 2021 - в български издания

  Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание