Оригинал (Original)
Автори: Димкин,П., Михова,М., Илиев,Ф.
Заглавие: ФУНКЦИОНАЛНО СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – УПРАВЛЯВАЩИ ПРОЦЕСИ В ТРАНСПОРТА
Ключови думи: ергатична система, информация, хомеостаза

Абстракт: В предложения доклад се обсъждат подходи към развитието на функционално стабилни системи, както и методи за оптимизиране на ефективното разпределение на функциите и последователните характеристики между тях и човекът – оператор.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 302-305, 2011, България, Созопол
  Autors: DIMKIN,P., MIHOVA,M., ILIEV,P.
  Title: FUNCTIONALLY ANALYSIS OF THE STRUCTURAL INFORMATION AND CONTROL PROCESSES IN TRANSPORT
  Keywords: ergadic system, information, homeostasis

  Abstract: Various approaches are being analyzed, based on the “invariant principle”, towards a synthesis of complex ergadic systems, working under extremely conditions.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 302-305, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум