Оригинал (Original)
Автори: Мартинов, С. В., Стоядинов,С.
Заглавие: ИЗБОР НА ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА НА ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ
Ключови думи: Контейнерен терминал, Козлови кран, Контейнерен товарач

Абстракт: Методиката позволява да се прави избор на технология на работа и да се определя етапността на развитие на гаровите контейнерни терминали, обслужвани от мобилни товарачи, задвижвани от двигател с вътрешно горене или релсови козлови кранове с електрическо задвижване. Гаровият контейнерен терминал се разглежда като система, което позволява изследването и оптимизирането на техническите и технологични параметри да се извършва при отчитане на голям брой параметри.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 339-342, 2011, България, Созопол
  Autors: MARTINOV, S. V., STOYADINOV,S.
  Title: CHOICE OF TECHNOLOGY FOR WORK OF CONTAINER TERMINAL
  Keywords: Container Terminal, gantry crane, container loader

  Abstract: The methodology allows to make a choice of technology to work and to determine the stages of development of the station container terminals operated by mobile forklifts powered by internal combustion engine or rail gantry cranes with electric drive. Container terminal station is seen as a system allowing the study and optimization of the technical and the technological parameters is carried out in reporting a large number of parameters.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 339-342, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум