Оригинал (Original)
Автори: Савова-Мраценкова, М. Г.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВХОДЯЩИЯ ПОТОК ТОНАРНИ АВТОМОБИЛИ В ПРИСТАНИЩЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Ключови думи: комбинирани контейнерни превози, пристанищен транспортен възел, система за масово обслужване, входящ поток

Абстракт: Комбинираните контейнерни превози са най-динамично разширяващия се сегмент на световното корабоплаване през последните десетилетия. Това налага необходимостта от изследване, моделиране и оптимизиране на контейнерните терминали, въз основа на системен подход и декомпозирането им на отделни подсистеми. Зоната за обслужване на магистралните товарни автомобили в пристанищен транспортен възел може да се моделира и анализира самостоятелно. За получаването на точни резултати, съответстващи на реално изследваните системи се налага използването на програмни продукти при определяне закона на разпределение на входящия поток.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 346-347, 2011, България, Созопол
  Autors: SAVOVA, M. G.
  Title: INVESTIGATION OF THE INFLOW PORT TRUCKS IN THE TRANSPORTATION HUB
  Keywords: combined container transport, port transportation hub, queuing system, inflow

  Abstract: The combined container transport are the fastest expanding segment of the world shipping in recent decades. This necessitates the need for research, modeling and optimization of container terminals, based on a systematic approach and decomposing it into separate subsystems. Service area of highway trucks in the port transport hub can be modeled and analyzed independently. To obtain accurate results corresponding to the real investigated systems it is needed the use of software in determining the law of distribution of inflow.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 346-347, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум