Оригинал (Original)
Автори: Загорски, Н. П., Сейзински, Д. Т., Асенов, С. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ХИДРАВЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА
Ключови думи: въздухоплавателни средства, хидравлични системи, модели за диагностика

Абстракт: Изключително внимание при проектирането и конструирането на съвременните ВС се отделя на хидравличните системи като енергетични системи на борда на ВС, за които се предвижда двойно и тройно, а в някои случаи и четворно резервиране, като по този начин се осигуряват условия за функционирането на останалите системи и води до повишаване на надеждността на ВС като цяло и до повишаване на вероятността за безопасен завършек на полета. Оптимални решения на задачата за диагностика на хидравличните системи на ВС може да бъде получена само на основата на комплексни теоретични и експериментални изследвания на множеството на състоянията Е, в които те могат да се намират в процеса на експлоатация. Такива изследвания най-удобно се провеждат с помощта на аналитични описания или с графо-аналитично представяне на основните свойства на ХС като обект за диагностика и се наричат диагностични модели.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 43-46, 2010, България, Созопол
  Autors: ZAGORSKI, N. P., SEYZINSKI, D. T., ASENOV, S. M.
  Title: EXAMINE THE DIAGNOSTIC METODS OF THE AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
  Keywords: aircraft, hydraulic systems, models for diagnosis

  Abstract: Extreme caution in the design and construction of modern aircraft is given to hydraulic systems as energetic systems on board the aircraft, which provides double and triple in some cases quadruple redundancy, and thus ensure conditions for the functioning of other systems and increases the reliability of the aircraft as a whole and increase the likelihood of safe completion of flight. Optimal solutions to the task of diagnosing hydraulic systems of aircraft can only be obtained based on complex theoretical and experimental investigations of the set of states E, in which they may be present during the operation. Such studies are most conveniently carried out using analytical descriptions or column-analytical representation of the basic properties of HS as an object of diagnosis and are called diagnostic models.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 43-46, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум