Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Ц. Т., Петров, П. Г.
Заглавие: ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА
Ключови думи: електронха технология, авионика, комуникация, навигация, автоматизация

Абстракт: Представени са съвременните електронни технически средства и системи на борда на въздухоплавателните средства. Разгледано е тяхното предназначение, ролята им във въздухоплаването и перспективите им на развитие. Направени са изводи и обобщения.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 101-104, 2010, България, Сосопол
  Autors: STOYANOV, T. T., PETROV, P. G.
  Title: ELECTRONIC TECHNOLOGIES IN AIRCRAFT
  Keywords: electronics technology, avionics, communication, navigation, automation

  Abstract: Modern electronic technologies in the aircraft systems are presented. Their purpose, role in the aircrafts and their perspectives are described. Some conclusions and generalizations are made.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 101-104, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум