Оригинал (Original)
Автори: Петров.Н., Гинчев,Д.
Заглавие: РЕЗЕРВИРАНЕ НА РИСКОВИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ПРИ РАЗЛИЧНА СЛОЖНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
Ключови думи: рискови технически системи; резервни елементи

Абстракт: При създаването на сложни рискови технически системи(РТС), възниква актуалният проблем за повишаване надеждността на техническата им експлоатация. Той изисква използуване на резервирани системи(РС). Резервирането му може да бъде “горещо” или “студено”, като конкретните му особености са посочени в литература[1]. Известни са методи за резервиране с еднаква сложност на използуваните резервни елементи (РЕ) или системи от РЕ. Специално за повишаване на надеждността на програмното осигуряване е разработен метод на N-версионното програмиране[2], в съответствие с който паралелно работят N независимо създадени програми с еднаква сложност и реализиращи еднакви функции. Сложността на софтуера на ТС се характеризира от количеството оператори и операнди и разклоненията на на на програмите[3]. В настоящия доклад е предложен метод за осигуряване на надежността на резервирани РТС и процесите в тях. За тази цел е извършена оптимизация на резервирането при наличие на различна сложност на РЕ.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 70-73, 2010, България, Созопол
  Autors: PETROV,N., GINCHEV,D.
  Title: RESERVATION OF RISK TECHNICAL SYSTEMS UNDER A VARIETY OF ELEMENT COMPLEXITY
  Keywords: risk technical systems, spare parts

  Abstract: When creating complex risk technical systems (RTS), rises up current problem to enhance the reliability of their technical operation. It requires the use of reserved systems (RS). A reservation may be "hot" or "cold" and its specific features are mentioned in literature [1]. There are methods of reservation with the same complexity to the use of reserved elements (RE) or systems of reserved elements (SRE). Especially for increasing the reliability of the software has been developed method of N-version programming [2] according to which are working in parallel N independently created programs with the same complexity and implementing the same functions. The complexity of software RTS is characterized by the amount of operators and operands, and branches of a program [3]. This report proposed a method for ensuring the reliability of reserved RTS and processes within them. For this purpose optimization of the reservation is made ​​in the presence of varying complexity of RE.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 70-73, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум