Оригинал (Original)
Автори: Демирев, В. Б.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА SCP-RPSC B ШИРОКОЛЕНТОВИТЕ СПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ
Ключови думи: Mowgly Spatial Correlation Processing RPSC

Абстракт: В доклада се разглеждат съвременното състояние и перспективите на развитие на широколентовите спътникови комуникации за въздушния транспорт.Анализира се вида на трафика на съвременните пътнически самолети, както и съществуващите спътникови системи, предназначени за горепосочената цел.По принцип този вид комуникации представляват съвокупност от широколентови локални радиомрежи,свързани с глобалната Internet мрежа чрез спътникови геостационарни или нискоорбитални мрежи, работещи в L или Ku банд. Основният проблем на тези системи се състои в необходимостта от използване на сложни и ненадеждни нископрофилни следящи антенни системи в самолетите,както и прецизното насочване на диаграмите им на насоченост към съответните комуникационни спътници.Една нова радиотехнология, наречена SCP-RPSC,беше разработена в последните години за нуждите на приемните DVB-S фиксирани и мобилни терминали.Целта на настоящия доклад е да се дискутират възможните приложения на технологията SCP-RPSC.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 34-37, 2010, България, Созопол
  Autors: DEMIREV, V. B.
  Title: APPLICATION OF SCP-RPSC TECHNOLOGY IN THE BROADBAND AERONAUTICAL SATELLITE SERVICES
  Keywords: Mowgly Spatial Correlation Processing RPSC

  Abstract: The report examines the current state and prospects of development of broadband satellite communications for air transport.Analizira the kind of traffic of modern airliners, and existing satellite systems for the above principle tsel.Po such communications are savokupnost of broadband radio local area networks related to the global Internet network via satellite or niskoorbitalni geostationary networks operating in the L or Ku band. The main problem of these systems is the need to use complicated and unreliable low-profile tracking antenna systems in aircraft, and precision targeting diagrams focus on their respective Communications spatnitsi.Edna new radio technology called SCP-RPSC, has been developed in recent years for purposes of receiving DVB-S fixed and mobile terminali.Tselta of this report is to discuss possible applications of the technology SCP-RPSC

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 34-37, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум