Оригинал (Original)
Автори: Колибаров,Д., Сейзински, Д. Т.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БОЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИ БЛА
Ключови думи: разузнавателни БЛА, бойна ефективност

Абстракт: Определена е бойната ефективност на разузнавателните безпилотни летателни апарати и какви средства се използват за постигането на единица бойна ефективност за да се избере икономически най – изгодния БЛА. Ефективността на разузнаването се определя от ефективността на бойните действияq организирани по разузнавателните данни.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 54-56, 2010, България, Созопол
  Autors: KOLIBAROV,D., SEYZINSKI, D. T.
  Title: Determination of combat efficiency of surveillance UAV
  Keywords: UAV reconnaissance, combat effectiveness

  Abstract: Determined the combat effectiveness of the intelligence drones and what means are used to achieve unit combat effectiveness in order to choose the most cost - effective UAVs. The effectiveness of intelligence is determined by the effectiveness of martial deystviyaq organized intelligence.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 54-56, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум