Оригинал (Original)
Автори: Петров, П. Г., Стоянов, Ц. Т.
Заглавие: ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО
Ключови думи: електроника технология, въздух навигационна система, комуникация, навигация, наблюдение, автоматизация

Абстракт: Представени са съвременните електронни технически средства и системи в аеронавигационната система. Разгледано е тяхното предназначение, ролята им във въздухоплаването и перспективите им на развитие. Направени са изводи и обобщения.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 74-77, 2010, България, Созопол
  Autors: PETROV, P. G., STOYANOV, T. T.
  Title: ELECTRONIC TECNOLOGIES IN THE AIR NAVIGATION SYSTEM
  Keywords: electronics technology, air navigation system, communication, navigation, surveillance, automation

  Abstract: Modern electronic technologies in the air navigation system are presented. Their purpose, role in the air navigation and their perspectives are described. Some conclusions and generalizations are made.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 74-77, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум