Оригинал (Original)
Автори: Асенов, С. М., Сейзински, Д. Т., Загорски, Н. П.
Заглавие: ВРЕДНИ ЕМИСИИ ПРИ РАБОТА НА АВИАЦИОННИТЕ ГТД
Ключови думи: екология, въздухоплавателни средства, реактивни двигатели, горивна камера

Абстракт: Шумът и вредните емисии, които се отделят при работата на авиационните газотурбинни двигатели, са едни от основните екологични проблеми, създавани от авиационната транспортна система. В предложеният доклад основно внимание се отделя на проблемите, възникващи при работата на авиационните двигатели, оценени са образованията на екологически опасните газови съединения, такива като, NOx, HOx, HNO, HNO2, HNO3, N2O, SOx, HSO3, H2SO4, CxNy, HCN, NxHy и др. в газовъздушния тракт на реактивните двигатели и формирането на течни сулфатни аерозоли и аерозоли на основата на частиците сажди в спътната струя на въздухоплавателните средства с реактивни двигатели.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 23-25, 2010, България, Созопол
  Autors: ASENOV, S. M., SEYZINSKI, D. T., ZAGORSKI, N. P.
  Title: HARMFUL EMISSIONS AT WORK OF AVIATION TURBINE ENGINES
  Keywords: ecology, aircraft, jet engines, combustion chamber

  Abstract: Noise and emissions that are released during the operation of aircraft gas turbine engines are among the major environmental problems created by the air transport system. In the proposed report attention is paid to problems arising in the operation of aircraft engines, rated educated on environmentally hazardous gas compounds such as, NOx, HOx, HNO, HNO2, HNO3, N2O, SOx, HSO3, H2SO4, CxNy, HCN , NxHy and others. in gazovazdushniya tract of jet engines and the formation of sulfate aerosols and liquid aerosols on the basis of soot particles in the satellite flow of aircraft jet engines.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 23-25, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум