10582

Публикации
Publications

1515

Автори
Autors

10583

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1351 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Аврамова И., Владкова Т., Gaidau C., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПЛАЗМЕНО ПОВЪРХ-НОСТНО АКТИВИРАНЕ С ДИЕЛЕКТРИЧЕН БАРИЕРЕН РАЗРЯД (2011)
1352 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Ценева, Р. Т., МАГНИТНО СТИМУЛИРАНЕ НА БАРИЕРЕН РАЗРЯД В УСЛО¬ВИЯТА НА НАДЛЪЖНО МАГНИТНО ИЗОЛИРАНЕ (2011)
1353 Маринова, И. Й., Терзова, А. И., Матеев, В. М., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФОРМАТА НА МАГНИТОПРОВОД С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ (2011)
1354 Матеев, В. М., Маринова, И. Й., Терзова, А. И., МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДЕН ПРОЦЕС НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ (2011)
1355 Ценева, Р. Т., МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ЕФЕКТ И ЕФЕКТ БЛИЗОСТ (2011)
1356 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Спиров Д., РАБОТА ПРИ МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА АСИНХ-РОННА МАШИНА С НАВИТ РОТОР ЗА ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР (2011)
1357 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУ-ПЕРКОНДЕНЗАТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ-ТЕ ИМ (2011)
1358 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ (2011)
1359 Найденов, Г. А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ (2011)
1360 Гилев, Б. Н., “ЗАПОМНЯНЕ” НА ФУНКЦИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ И НА SUBDIVISION СХЕМИ (2011)
1361 Божилов, Г. Й., Тодорова А., ТЕРМИЧНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ (2011)
1362 Божилов, Г. Й., КОМПЮТЪРНИ ЗАДАЧИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАШИНИ (2011)
1363 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНИ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ БЕЗ НУЛА НА КРАЙНА ПОЛУРЕШЕТКА ОТ СПЕЦИАЛЕН ВИД (2011)
1364 Стойнова, А. В., ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЕРМОГРАФИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕДМЕТИ УКРИВАНИ ПОД ДРЕХИ (2011)
1365 Стойнова, А. В., ПРОБЛЕМИ В ИНФРАЧЕРВЕНАТА ТЕХНИКА ПРИ СЛОЖНИ ПОВЪРХНОСТИ (2011)
1366 Гилев, Б. Н., МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР И ПРОГНОЗИРАЩО УПРАВЛЕНИЕ С НЕВРОННА МРЕЖА (2012)
1367 Милушева, П. Д., Милушев, Г. С., СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИНТЕГРИРАНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (2012)
1368 Проданова, К. С., СИМУЛАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПОДДЪРЖАЩА ЛЕКАРСТВЕНА ДОЗА НА БАЗАТА НА КОМПАРТИМЕНТЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗМА (2012)
1369 Проданова, К. С., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПОДДЪР¬ЖАЩАТА ТЕРАПИЯ НА БАЗАТА НА КОМПАРТИМЕНТЕН ПОДХОД ЗА МОДЕЛИ-РАНЕ НА ОРГАНИЗМА (2012)
1370 Ценева, Р. Т., Динев, П. Д., СПЕЦИФИЧНО ПРОРЯЗВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИТЕ ОТВОРИ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ (2012)
1371 Ценева, Р. Т., Славчев, Я. Ц., Octavio M., МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ С ПРОРЯЗАНИ ОТВОРИ (2012)
1372 Николов, Е. К., УПРАВЛЕНИЕ С АЛГЕБРИЧНО Lie-ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И АНИХИЛАТОРИ - I част (2012)
1373 Николов, Е. К., УПРАВЛЕНИЕ С АЛГЕБРИЧНО Lie-ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И АНИХИЛАТОРИ - II част (2012)
1374 Йонков, Т. С., КАСКАДНИ СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2012)
1375 Йонков, Т. С., ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННА СГРАДНА СИСТЕМА (2012)
1376 Йончев, Е. Й., МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГНИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (2012)
1377 Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА, ГЕНЕРИРАН ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ (2012)
1378 Стойков, К. С., ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ТОКООГРАНИЧАВАЩИ Реактори със стоманен магнитопровод и въздушни междини ЗА РАБОТА С ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 400kV (2012)
1379 Стойков, К. С., ТОКООГРАНИЧАВАЩИ РЕАКТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОПЕЩ-НИ ТРАНСФОРМАТОРИ (2012)
1380 Филипов, К. Б., ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ ОЧАКВАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ (2012)
1381 Давидов С., КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА СИНХРОННИ ГЕНЕРАТОРИ С БЕЗКОНТАКТНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ (2012)
1382 Бойчева, С. В., ТЕРМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ИЗГАРЯНЕТО НА ЛИГНИТНИ ВЪГ¬ЛИЩА В ТОПЛОЕ-ЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (2012)
1383 Държанова, Д. П., ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЗАРЯДЕН ПРОЦЕС В КОЛЕБАТЕЛЕН R-L-C КОНТУР (2012)
1384 Божилов, Г. Й., АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВИ МАШИНИ ПРИ ПОВРЕДИ В НАМОТКИТЕ (2012)
1385 Божилов, Г. Й., Тодоров, Г. Т., АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА НА МЕЖДУНАВИВКОВО КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ПЪРВИЧНАТА НАМОТКА НА ТРАНСФОРМАТОР (2012)
1386 Видеков, В. Х., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВАСТ НА НАНОСТРУКТУРИРАН ОКСИД (2012)
1387 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Плякин Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАНОСТРУКТУРИРАН ОКСИД (2012)
1388 Христов, В. Д., АДАПТИВЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА КОТВЕНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ДПТ (2012)
1389 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., Veleva L., Gutierrez A., Plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) - I (2012)
1390 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Veleva L., Gutierrez A., Plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) - II (2012)
1391 Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изследване влиянието на вихровите токове при импулсно намагнитване на системи с постоянни магнити (2012)
1392 Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изследване на DC/DC преобразовател с мостов инвертор със средна точка с помощта на PSPICE (2012)
1393 Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й., ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СИСТЕМА ЗА МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (2012)
1394 Kamenov, V. V., Vladimirova, G. K., REALWORLD AND SOFTWARE SIMULATED ILLUMINANTS IMPACT ON THE COLOR CONSTANCY OF PRINTED DESIGN PRODUCTS (2017)
1395 K, V. V., METHOD FOR PREPARATION AND SETTING OF A COLOR TONER-BASED PRINTER FOR COLOR MANAGED PRINT PRODUCTION COMPARABLE TO OFFSET TECHNOLOGY (2018)
1396 K, V. V., RESEARCH ON THE CAPABILITIES OF COLOR TONER-BASED PRINTER FOR QUALITY PRINTING USING CUSTOM GENERATED ICC COLOR PROFILES (2018)
1397 K, V. V., ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF COLOR RENDERING OF TONER-BASED DIGITAL PRINTERS USING SOFT-PROOFS AND VISUAL COMPARISONS (2018)
1398 K, V. V., COLORIMETRIC EVALUATION OF THE CAPABILITIES OF COLOR TONER-BASED PRINTER FOR CORRECT REPRODUCTION OF COLORS FROM PANTONE LIBRARIES (2018)
1399 Kamenov, V. V., Trifonov, R. I., Nedev, S. S., RESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE USED OPERATING AND FILE SYSTEM ON THE TRANSFER RATE IN SSD DEVICES (2018)
1400 Kamenov, V. V., Nedev, S. S., HDD performance research (2018)