7987

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1351 Стойнова, А. В., ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЕРМОГРАФИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕДМЕТИ УКРИВАНИ ПОД ДРЕХИ (2011)
1352 Стойнова, А. В., ПРОБЛЕМИ В ИНФРАЧЕРВЕНАТА ТЕХНИКА ПРИ СЛОЖНИ ПОВЪРХНОСТИ (2011)
1353 Гилев, Б. Н., МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР И ПРОГНОЗИРАЩО УПРАВЛЕНИЕ С НЕВРОННА МРЕЖА (2012)
1354 Милушева, П. Д., Милушев, Г. С., СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИНТЕГРИРАНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (2012)
1355 Проданова, К. С., СИМУЛАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПОДДЪРЖАЩА ЛЕКАРСТВЕНА ДОЗА НА БАЗАТА НА КОМПАРТИМЕНТЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗМА (2012)
1356 Проданова, К. С., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПОДДЪР¬ЖАЩАТА ТЕРАПИЯ НА БАЗАТА НА КОМПАРТИМЕНТЕН ПОДХОД ЗА МОДЕЛИ-РАНЕ НА ОРГАНИЗМА (2012)
1357 Ценева, Р. Т., Динев, П. Д., СПЕЦИФИЧНО ПРОРЯЗВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИТЕ ОТВОРИ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ (2012)
1358 Ценева, Р. Т., Славчев, Я. Ц., Octavio M., МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ С ПРОРЯЗАНИ ОТВОРИ (2012)
1359 Николов, Е. К., УПРАВЛЕНИЕ С АЛГЕБРИЧНО Lie-ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И АНИХИЛАТОРИ - I част (2012)
1360 Николов, Е. К., УПРАВЛЕНИЕ С АЛГЕБРИЧНО Lie-ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И АНИХИЛАТОРИ - II част (2012)
1361 Йонков, Т. С., КАСКАДНИ СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2012)
1362 Йонков, Т. С., ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННА СГРАДНА СИСТЕМА (2012)
1363 Йончев, Е. Й., МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГНИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (2012)
1364 Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА, ГЕНЕРИРАН ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ (2012)
1365 Стойков, К. С., ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ТОКООГРАНИЧАВАЩИ Реактори със стоманен магнитопровод и въздушни междини ЗА РАБОТА С ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 400kV (2012)
1366 Стойков, К. С., ТОКООГРАНИЧАВАЩИ РЕАКТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОПЕЩ-НИ ТРАНСФОРМАТОРИ (2012)
1367 Филипов, К. Б., ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ ОЧАКВАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ (2012)
1368 Давидов С., КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА СИНХРОННИ ГЕНЕРАТОРИ С БЕЗКОНТАКТНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ (2012)
1369 Бойчева, С. В., ТЕРМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ИЗГАРЯНЕТО НА ЛИГНИТНИ ВЪГ¬ЛИЩА В ТОПЛОЕ-ЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (2012)
1370 Държанова, Д. П., ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЗАРЯДЕН ПРОЦЕС В КОЛЕБАТЕЛЕН R-L-C КОНТУР (2012)
1371 Божилов, Г. Й., АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВИ МАШИНИ ПРИ ПОВРЕДИ В НАМОТКИТЕ (2012)
1372 Божилов, Г. Й., Тодоров, Г. Т., АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА НА МЕЖДУНАВИВКОВО КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ПЪРВИЧНАТА НАМОТКА НА ТРАНСФОРМАТОР (2012)
1373 Видеков, В. Х., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВАСТ НА НАНОСТРУКТУРИРАН ОКСИД (2012)
1374 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Плякин Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАНОСТРУКТУРИРАН ОКСИД (2012)
1375 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., Veleva L., Gutierrez A., Plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) - I (2012)
1376 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Veleva L., Gutierrez A., Plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) - II (2012)
1377 Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изследване влиянието на вихровите токове при импулсно намагнитване на системи с постоянни магнити (2012)
1378 Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изследване на DC/DC преобразовател с мостов инвертор със средна точка с помощта на PSPICE (2012)
1379 Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й., ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СИСТЕМА ЗА МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (2012)
1380 Kamenov, V. V., Vladimirova, G. K., REALWORLD AND SOFTWARE SIMULATED ILLUMINANTS IMPACT ON THE COLOR CONSTANCY OF PRINTED DESIGN PRODUCTS (2017)
1381 K, V. V., METHOD FOR PREPARATION AND SETTING OF A COLOR TONER-BASED PRINTER FOR COLOR MANAGED PRINT PRODUCTION COMPARABLE TO OFFSET TECHNOLOGY (2018)
1382 K, V. V., RESEARCH ON THE CAPABILITIES OF COLOR TONER-BASED PRINTER FOR QUALITY PRINTING USING CUSTOM GENERATED ICC COLOR PROFILES (2018)
1383 K, V. V., ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF COLOR RENDERING OF TONER-BASED DIGITAL PRINTERS USING SOFT-PROOFS AND VISUAL COMPARISONS (2018)
1384 K, V. V., COLORIMETRIC EVALUATION OF THE CAPABILITIES OF COLOR TONER-BASED PRINTER FOR CORRECT REPRODUCTION OF COLORS FROM PANTONE LIBRARIES (2018)
1385 Kamenov, V. V., Trifonov, R. I., Nedev, S. S., RESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE USED OPERATING AND FILE SYSTEM ON THE TRANSFER RATE IN SSD DEVICES (2018)
1386 Kamenov, V. V., Nedev, S. S., HDD performance research (2018)
1387 Iliev, V. G., Component Mode Synthesis of Beam and Plate Finite Elements (2005)
1388 Yordanova, S. T., Yankov V., Design and Implementation of Fuzzy Two-Level Control (2013)
1389 Pandiev, I. M., Design and Implementation of Difference and Instrumentation Amplifier’s Laboratory System for Education in Analog Electronics (2020)
1390 Pandiev, I. M., Distance Learning Organizational Aspects on Analog Electronics Based on Moodle Platform (2020)
1391 Табахнев, И. Н., Терзиева, С. Д., Владов С., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ВЕРИГИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ВЕРИГИ И СИГНАЛИ” (2013)
1392 Кирилов, С. М., СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА НИСКОЧЕСТОТНИ И ВИСОКОЧЕСТОТНИ ПАСИВНИ ФИЛТРИ С МЕМРИСТОРИ (2013)
1393 Славов, Ц. Н., Моллов, Л. Ж., Кралев Й., Петков, П. Х., УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА АНАЛОГОВ МОДЕЛ С ЦИФРОВ СИГНАЛЕН КОНТРОЛЕР (2013)
1394 Славов, Ц. Н., Роева О., МНОГОМОДЕЛНО АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПОЛУПЕРИОДИЧЕН ФЕРМЕТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С PLC (2013)
1395 Василев, Р. К., Димитров, Д. П., ЛОГИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ СРЕДИ НА ИНТЕЛЕКТЕН РОБОТ, БАЗИРАНО НА ПРОЦЕСА ПЕРЦЕПТУАЛНО ЗАКОТВЯНЕ (2013)
1396 Dimova, G. T., IAEA specialists., Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) (2015)
1397 Bas G., Stoev, L. Z., Durakbasa N., Assessment of the Production Quality in Machining by Integrating a System of High Precision Measurement (2015)
1398 Stoev, L. Z., 3D-Layots of Machine Tools for Multipurpose Machining of Rotary Components (2016)
1399 Кънева, Н. С., Организация и управление на държавната администрация (2015)
1400 Делийски, Р. Ц., АЛГОРИТЪМ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИ ПРИ ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО (2014)