11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1351 Тодоров, А. М., Мехмед А., МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТИЛНИ МАШИНИ (2011)
1352 Минковска, Д. В., Марков Й., ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ В GPS СИСТЕМА (2011)
1353 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Аврамова И., Владкова Т., Gaidau C., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПЛАЗМЕНО ПОВЪРХ-НОСТНО АКТИВИРАНЕ С ДИЕЛЕКТРИЧЕН БАРИЕРЕН РАЗРЯД (2011)
1354 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Ценева, Р. Т., МАГНИТНО СТИМУЛИРАНЕ НА БАРИЕРЕН РАЗРЯД В УСЛО¬ВИЯТА НА НАДЛЪЖНО МАГНИТНО ИЗОЛИРАНЕ (2011)
1355 Маринова, И. Й., Терзова, А. И., Матеев, В. М., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФОРМАТА НА МАГНИТОПРОВОД С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ (2011)
1356 Матеев, В. М., Маринова, И. Й., Терзова, А. И., МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДЕН ПРОЦЕС НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ (2011)
1357 Ценева, Р. Т., МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ЕФЕКТ И ЕФЕКТ БЛИЗОСТ (2011)
1358 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Спиров Д., РАБОТА ПРИ МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА АСИНХ-РОННА МАШИНА С НАВИТ РОТОР ЗА ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР (2011)
1359 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУ-ПЕРКОНДЕНЗАТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ-ТЕ ИМ (2011)
1360 Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ (2011)
1361 Найденов, Г. А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ (2011)
1362 Гилев, Б. Н., “ЗАПОМНЯНЕ” НА ФУНКЦИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ И НА SUBDIVISION СХЕМИ (2011)
1363 Божилов, Г. Й., Тодорова А., ТЕРМИЧНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ (2011)
1364 Божилов, Г. Й., КОМПЮТЪРНИ ЗАДАЧИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАШИНИ (2011)
1365 Трендафилов, И. Д., Владева Д., ПОЛУПРЪСТЕНИ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ БЕЗ НУЛА НА КРАЙНА ПОЛУРЕШЕТКА ОТ СПЕЦИАЛЕН ВИД (2011)
1366 Стойнова, А. В., ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЕРМОГРАФИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕДМЕТИ УКРИВАНИ ПОД ДРЕХИ (2011)
1367 Стойнова, А. В., ПРОБЛЕМИ В ИНФРАЧЕРВЕНАТА ТЕХНИКА ПРИ СЛОЖНИ ПОВЪРХНОСТИ (2011)
1368 Гилев, Б. Н., МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР И ПРОГНОЗИРАЩО УПРАВЛЕНИЕ С НЕВРОННА МРЕЖА (2012)
1369 Милушева, П. Д., Милушев, Г. С., СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИНТЕГРИРАНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (2012)
1370 Проданова, К. С., СИМУЛАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПОДДЪРЖАЩА ЛЕКАРСТВЕНА ДОЗА НА БАЗАТА НА КОМПАРТИМЕНТЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗМА (2012)
1371 Проданова, К. С., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПОДДЪР¬ЖАЩАТА ТЕРАПИЯ НА БАЗАТА НА КОМПАРТИМЕНТЕН ПОДХОД ЗА МОДЕЛИ-РАНЕ НА ОРГАНИЗМА (2012)
1372 Ценева, Р. Т., Динев, П. Д., СПЕЦИФИЧНО ПРОРЯЗВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИТЕ ОТВОРИ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ (2012)
1373 Ценева, Р. Т., Славчев, Я. Ц., Octavio M., МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ С ПРОРЯЗАНИ ОТВОРИ (2012)
1374 Николов, Е. К., УПРАВЛЕНИЕ С АЛГЕБРИЧНО Lie-ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И АНИХИЛАТОРИ - I част (2012)
1375 Николов, Е. К., УПРАВЛЕНИЕ С АЛГЕБРИЧНО Lie-ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И АНИХИЛАТОРИ - II част (2012)
1376 Йонков, Т. С., КАСКАДНИ СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (2012)
1377 Йонков, Т. С., ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННА СГРАДНА СИСТЕМА (2012)
1378 Йончев, Е. Й., МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГНИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (2012)
1379 Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА, ГЕНЕРИРАН ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ (2012)
1380 Стойков, К. С., ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ТОКООГРАНИЧАВАЩИ Реактори със стоманен магнитопровод и въздушни междини ЗА РАБОТА С ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 400kV (2012)
1381 Стойков, К. С., ТОКООГРАНИЧАВАЩИ РЕАКТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОПЕЩ-НИ ТРАНСФОРМАТОРИ (2012)
1382 Филипов, К. Б., ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ ОЧАКВАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ (2012)
1383 Давидов С., КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА СИНХРОННИ ГЕНЕРАТОРИ С БЕЗКОНТАКТНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ (2012)
1384 Бойчева, С. В., ТЕРМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ИЗГАРЯНЕТО НА ЛИГНИТНИ ВЪГ¬ЛИЩА В ТОПЛОЕ-ЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (2012)
1385 Държанова, Д. П., ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЗАРЯДЕН ПРОЦЕС В КОЛЕБАТЕЛЕН R-L-C КОНТУР (2012)
1386 Божилов, Г. Й., АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВИ МАШИНИ ПРИ ПОВРЕДИ В НАМОТКИТЕ (2012)
1387 Божилов, Г. Й., Тодоров, Г. Т., АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА НА МЕЖДУНАВИВКОВО КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ПЪРВИЧНАТА НАМОТКА НА ТРАНСФОРМАТОР (2012)
1388 Видеков, В. Х., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВАСТ НА НАНОСТРУКТУРИРАН ОКСИД (2012)
1389 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Плякин Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАНОСТРУКТУРИРАН ОКСИД (2012)
1390 Христов, В. Д., АДАПТИВЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА КОТВЕНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ДПТ (2012)
1391 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., Veleva L., Gutierrez A., Plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) - I (2012)
1392 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Veleva L., Gutierrez A., Plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) - II (2012)
1393 Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изследване влиянието на вихровите токове при импулсно намагнитване на системи с постоянни магнити (2012)
1394 Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изследване на DC/DC преобразовател с мостов инвертор със средна точка с помощта на PSPICE (2012)
1395 Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й., ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СИСТЕМА ЗА МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (2012)
1396 Kamenov, V. V., Vladimirova, G. K., REALWORLD AND SOFTWARE SIMULATED ILLUMINANTS IMPACT ON THE COLOR CONSTANCY OF PRINTED DESIGN PRODUCTS (2017)
1397 K, V. V., METHOD FOR PREPARATION AND SETTING OF A COLOR TONER-BASED PRINTER FOR COLOR MANAGED PRINT PRODUCTION COMPARABLE TO OFFSET TECHNOLOGY (2018)
1398 K, V. V., RESEARCH ON THE CAPABILITIES OF COLOR TONER-BASED PRINTER FOR QUALITY PRINTING USING CUSTOM GENERATED ICC COLOR PROFILES (2018)
1399 K, V. V., ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF COLOR RENDERING OF TONER-BASED DIGITAL PRINTERS USING SOFT-PROOFS AND VISUAL COMPARISONS (2018)
1400 K, V. V., COLORIMETRIC EVALUATION OF THE CAPABILITIES OF COLOR TONER-BASED PRINTER FOR CORRECT REPRODUCTION OF COLORS FROM PANTONE LIBRARIES (2018)