Оригинал (Original)
Автори: Божилов, Г. Й., Тодорова А.
Заглавие: ТЕРМИЧНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ
Ключови думи: термична дълготрайност

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 42, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Bojilov, G. Y., Todorova A.
  Title: THERMAL DURABILITY OF ELECTRIC INSULATION BY NEGATIVE TEMPERATURE
  Keywords: termal durability

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 42, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум