Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Х. Л., Цанков, Д. Ц., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С.
Заглавие: ОПИТНА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
Ключови думи: експериментална оценка на управлението

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 7, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Stoyanov, H. L., Tzankov, D. T., Yonchev, E. Y., Yonkov, T. S.
  Title: EXPERIMENTAL SYSTEM FOR EVALUATION OF CONTROL QUALITY AND ENERGY EFFICIENCY IN BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS
  Keywords: experimental system for evaluation

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 7, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум