Оригинал (Original)
Автори: Станев, Р. Х., Райков М.
Заглавие: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА КВАЗИДИНАМИЧНИЯ АНАЛИЗ НА ХИБРИДНИ МИКРО ЕЕС
Ключови думи: акумулаторни батерии, математическо моделиране, квази¬динамичен анализ

Абстракт: Настоящият доклад представя математически модели на оловно-ки¬села акумулаторна батерия, приложими за нуждите на квазидинамичния ана¬лиз на електрически мрежи с разпределено производство. Описаният модел е валидиран посредством сравнение на аналитично получените резултати с ре-ално измерени данни от тестова система. Направени са изводи относно точ¬ността на модела и неговия обхват на приложение.

Библиография

  Издание

  , том 63, брой 130, 2013, България, София, ТУ - София
  Autors: Stanev, R. H., Raykov M.
  Title: MATHEMATICAL MODELING OF STORAGE BATTERIES FOR THE NEEDS OF QUASI- DYNAMIC ANALYSIS OF HYBRID MICRO ELECTRIC SYSTEMS
  Keywords: storage batteries, mathematical modeling, quasi- dynamic analysis

  Abstract: This report describes mathematical models of lead-acid storage battery, applicable for the needs of quasi- dynamic analysis of electrical networks with distributed generation. The described model is validated by comparing the analyti¬cally received results with actual measured data from a test system. Conclusions about the accuracy of the model and its range of application are made.

  References

   Issue

   , vol. 63, issue 130, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум