Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Найденов, Г. А.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ
Ключови думи: виртуални частни мрежи

Библиография

  Издание
  , том 61, брой 39, 2011, България, София, ТУ - София

  Autors: Naydenov, G. A.
  Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE VITUAL PRIVATE NETWORK IMPLEMENTATIONS
  Keywords: virtual private network

  References

   Issue
   , vol. 61, issue 39, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: доц. д-р Георги Атанасов Найденов