Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, А. М., Мехмед А.
Заглавие: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТИЛНИ МАШИНИ
Ключови думи: текстилни машини

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 28, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Todorov, A. M., Mehmed A.
  Title: TEXTILE MACHINE MODERNIZATION
  Keywords: textile machine

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 28, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум