Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Стойков, К. С.
Заглавие: ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ С МОЩНОСТ ПО-МАЛКА ОТ 1000 kVA
Ключови думи: електропещни трансформатори

Библиография

  Издание
  , том 61, брой 11, 2011, България, София, ТУ - София

  Autors: Stoykov, K. S.
  Title: SOME PROBLEMS IN VOLTAGE CONTROL OF FURNACE TRANSFORMERS WITH POWER LOWER 1000 kVA
  Keywords: furnace transformers

  References

   Issue
   , vol. 61, issue 11, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: доц. д-р Кирил Стоянов Стойков