Оригинал (Original)
Автори: Стойков, К. С.
Заглавие: ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ С МОЩНОСТ ПО-МАЛКА ОТ 1000 kVA
Ключови думи: електропещни трансформатори

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 11, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Stoykov, K. S.
  Title: SOME PROBLEMS IN VOLTAGE CONTROL OF FURNACE TRANSFORMERS WITH POWER LOWER 1000 kVA
  Keywords: furnace transformers

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 11, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум