Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Е. С.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ НА СИНХРОННИТЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
Ключови думи: турбогенератори

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 14, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Dimitrova, E. S.
  Title: INVESTIGATION OF FREQUENCY ASYNCHRONOUS STARTING FOR SYNCHRONOUS TURBOGENERATORS
  Keywords: turbogenerators

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 14, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум