Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Е. С.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЧЕСТОТНОТО АСИНХРОННО ПУСКАНЕ
Ключови думи: честотно асинхронно пускане

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 15, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Dimitrova, E. S.
  Title: OPTIMIZATION OF FREQUENCY ASYNCHRONOUS STARTING
  Keywords: frequency asynchronous starting

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 15, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум