Оригинал (Original)
Автори: Николова, Н. Г.
Заглавие: РОБАСТНИ ML СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – II ЧАСТ
Ключови думи: ml системи за управление

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 24, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Nikolova, N. G.
  Title: ROBUST ML CONTROL SYSTEMS – II PART
  Keywords: ml control systems

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 24, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум