Оригинал (Original)
Автори: Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Аврамова И., Владкова Т., Gaidau C.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПЛАЗМЕНО ПОВЪРХ-НОСТНО АКТИВИРАНЕ С ДИЕЛЕКТРИЧЕН БАРИЕРЕН РАЗРЯД
Ключови думи: плазмено повърхностно активиране

Библиография

  Издание

  , том 61, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Dinev, P. D., Gospodinova, D. N., Avramova I., Vladkova T., Gaidau C.
  Title: INVESTIGATION ON DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE SURFACE ACTIVATION EFFECTS
  Keywords: dielectric barrier discharge surface activation

  References

   Issue

   , vol. 61, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум