Оригинал (Original)
Автори: Маринова, И. Й., Терзова, А. И., Матеев, В. М.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФОРМАТА НА МАГНИТОПРОВОД С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
Ключови думи: магнитопровод

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 33, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Marinova, I. Y., Terzova, A. I., Mateev, V. M.
  Title: SHAPE DETERMINATION OF MAGNETIC CORE BY GENETIC ALGORITHM
  Keywords: magnetic core

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 33, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум