Оригинал (Original)
Автори: Тодоров Я. Д., Иванов М. К., Андонов Д. М., Стоилов, Д. Г., Станев, Р. Х.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЖИМИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ
Ключови думи: режими, разпределителна мрежа, генератори

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 1, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Todorov Ia. D., Ivanov M. K., Andonov D. M., Stoilov, D. G., Stanev, R. H.
  Title: STUDY OF STEADY STATE OPERATION MODES OF A POWER DISTRIBUTION NETWORK INCORPORATING WIND GENERATORS
  Keywords: operation modes, power distribution, generators

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 1, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: пленарен доклад в международен форум