Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Правен режим на държавния служител
Ключови думи: държавен служител, служебно правоотношение,конкурси, оценяване на изпълнението, кариерно развитие, заплащане, обучение, юридическа отговорност, основания за прекратяване на служебното правоотношение

Абстракт: Учебникът съдържа основните теми, които характеризират общия правен режим на държавния служител в България. Развити са базисните теоретични аспекти, свързани със статута на държавния служител – приложно поле на статута, видове длъжности в администрацията, правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, както и правния режим относно условията за назначаване на държавните служители, провеждането на конкурси, оценяването на изпълнението, кариерното развитие, заплащането, обучението, видовете юридическа отговорност на държавния служител, основанията за прекратяване на служебното правоотношение и контрола за спазване на законодателството за държавния служител. Структурата и съдържанието на учебника са изградени с оглед както на съвременните изисквания за обучение, така и на потребностите на практикуващите в областта на управлението на човешките ресурси в публичната администрация. Всяка основна тема съдържа теоретична част, базираща се на релевантната нормативна уредба, дей

Библиография

  Издание

  Учебник, стр. стр. 276, 2014, България, София, Издателство КИНГ, ISBN ISBN 978-964-9518-76-4
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Legal regime of the civil servant
  Keywords: civil servant, civil-service relationship, competitions, evaluation of performance, career development, payment, training, juridical responsibility, grounds of termination of civil-service relationship.

  Abstract: The textbook contains the basic topics, which characterize the legal regime of the civil servants in Bulgaria. The basic theoretical aspects, related to the civil servant's status, are developed – scope of the status, types of positions in the administrations, the rights and obligations of the subjects of the civil-service relationship, as well as the legal regime in relation to the employment conditions, carrying out competitions, evaluation of performance, career development, payment, training, types of juridical responsibility of the civil servant, grounds of termination of civil-service relationship and control of the civil servant's legislation. The structure and the content of the textbook were developed according to the current educational requirements, as well as the requirements of the practitioners in the field of the management of human resources in the public administration.

  References

   Issue

   Textbook, pp. 276, 2014, Bulgaria, Sofia, publishing house KING, ISBN ISBN 978-964-9518-76-4

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание