Оригинал (Original)
Автори: Станев, Р. Х.
Заглавие: СТРАТЕГИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИИЦ
Ключови думи: регулиране на напрежението, анализ в областта на времето на електроенер-гийни системи; регулиране на реактивните мощности, разпределителни мрежи, разпределени енергийни източници

Абстракт: Този доклад представя оценка на влиянието на различни стратегии за регу-лиране на напрежението в разпределителни мрежи с разпределени източни-ци. Чрез приложението на квазидинамичен похват за анализ на бавни пре-ходни процеси в областта на времето е изследвана тестова система с разп-ределени фотоволтаични генератори. Въз основа на получените резултати са направени полезни изводи.

Библиография

  Издание

  , том 63, брой 129, 2013, България, София, ТУ - София
  Autors: Stanev, R. H.
  Title: VOLTAGE CONTROL STRATEGIES FOR DISTRIBUTION NETWORKS WITH DISTRIBUTED ENERGY RESSOURCES
  Keywords: voltage control, time domain analysis of electrical power systems, reactive power control, distribution networks, distributed energy resources

  Abstract: This paper presents estimation of the effect of different voltage control strategies of distribution networks with distributed energy resources. Using the implementation of a quasi-dynamic approach for slow dynamics time domain analysis a test case with distributed pv generators within a distribution network is studied. Based on the results obtained some valuable conclusions are made.

  References

   Issue

   , vol. 63, issue 129, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум